Số/Ký hiệu 

Danh mục văn bản 

Ghi chú 

10/2012/QH13 

Bộ Luật Lao Động 


05/2015/NĐ-CP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

 

141/2017/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 

53/2014/QH13 

Luật công chứng 

 

16/2012/QH13 

Luật quảng cáo 

 

181/2013/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo 

 

10/2013/TT-BVHTTDL 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP  

 

48/2010/QH12 

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

 

53/2011/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

 

153/2011/TT-BTC 

Thông tư hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

 

71/2014/QH13 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 

 

12/2015/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 

 

32/2013/QH13 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp 

 

218/2013/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN 

 

78/2014/TT-BTC 

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN  

 

 

200/2014/TT-BTC 

Hướng dẫn chế độ kế toán (Phần 1) 

 

Hướng dẫn chế độ kế toán (Phần 2)

 

Hướng dẫn chế độ kế toán (Phần 3)

 

45/2013/QH13 

Luật đất đai 

 

43/2014/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 

 

45/2014/NĐ-CP 

Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất 

 

23/2014/TT-BTNMT 

Thông tư ngày 19/5/2014 Quy định về GCNQSDĐ, QSHNƠ, và tài sản khác gắn liền với đất 

 

55/2014/QH13 

Luật bảo vệ môi trường 

 

19/2015/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

 

18/2015/NĐ-CP 

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

 

50/2014/QH13 

Luật xây dựng 

 

40/2013/QH13 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 

 

79/2014/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PC và CC 

 

66/2014/TT-BCA 

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PC và CC 

 

21/2008/QH12 

Luật công nghệ cao 

 

47/2014/QH13 

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người NN tại VN 

 

46/2014/QH13 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 

 

105/2014/NĐ-CP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

 

38/2013/QH13 

Luật việc làm 

 

52/2013/NĐ-CP 

Nghị định về thương mại điện tử 

 

23/2015/NĐ-CP 

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

 

19/2014/TT-NHNN 

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp NN vào Việt Nam 

 

140/2016/NĐ-CP

Nghị Định về lệ phí trước ba

 

301/2016/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

 

67/2014/QH13 

Luật đầu tư 

Hiệu lực 1/7/2015 

68/2014/QH13 

Luật Doanh nghiệp 

Hiệu lực 1/7/2015 

66/2014/QH13 

Luật Kinh doanh BĐS 

Hiệu lực 1/7/2015 

70/2014/QH13 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

Hiệu lực 1/1/2016